Εκτύπωση
PDF

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη ΦΑ στο Λύκειο

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ακολουθώντας μια νέα για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασία, προχώρησε κατά το 2014 στον ορισμό ομάδων αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών όλων των γνωστικών αντικειμένων για το Λύκειο και στη σύνταξη νέων προγραμμάτων σπουδών καθώς και οδηγών εκπαιδευτικού. Σ’ αυτή τη σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια μέλη του Εργαστηρίου Ψυχολογίας της Άσκησης και Ποιότητας Ζωής της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έλαβαν ενεργά μέρος δηλώνοντας με τη συμμετοχή τους την αναγνώριση της ευθύνης για τα δρώμενα στο χώρο της Φυσικής Αγωγής στη χώρα μας.

Η αξιολογική έκθεση του προηγούμενου προγράμματος σπουδών καθόρισε τη φιλοσοφία, τους σκοπούς του Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα γνώσεων-δεξιοτήτων-ικανοτήτων καθώς και τους άξονες πάνω στα οποία θα έπρεπε να βασιστεί η σύνταξη του νέου Προγράμματος Σπουδών και του Οδηγού Εκπαιδευτικού. Η επιτροπή που εργάστηκε για την αξιολόγηση αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα της εκ θεμελίων ανανέωσης του προγράμματος σπουδών για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο και μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ.

Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο περιγράφεται ένας πρότυπος οδηγός μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε να γνωρίζουν όλοι σε τι αποβλέπουμε και πως προσπαθούμε να το πετύχουμε. Αναλύεται η γενική φιλοσοφία του μαθήματος στο Λύκειο, καθορίζονται επιμέρους σκοποί και υποσκοποί, ενώ δίνονται βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διδασκαλία του μαθήματος στο Λύκειο συνολικά. 
Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ.


Τα παραπάνω στοιχεία αναλύονται πιο διεξοδικά στον Οδηγό Εκπαιδευτικού για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο με αναλυτικά πρακτικά παραδείγματα ανά υποσκοπό και ανά τάξη, διδακτικές υποδείξεις κτλ. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να μελετήσουν αρχικά το Πρόγραμμα Σπουδών, και στη συνέχεια τον Οδηγό Εκπαιδευτικού για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο. 
Τον Οδηγό Εκπαιδευτικού για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο μπορείτε να τον βρείτε ΕΔΩ

Τα παραπάνω με σχετικό ΦΕΚ τίθενται σε ισχύ από το σχολικό έτος 2015-2016. Ωστόσο, το έργο αυτής της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας δεν έχει ολοκληρωθεί και υπολείπονται σημαντικά βήματα και ενέργειες για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου στην πράξη (π.χ. επιμόρφωση και υποστήριξη σχολικών συμβούλων και εκπαιδευτικών, συγγραφή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης κτλ). Τα μέλη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που έλαβαν ενεργά μέρος σ’ αυτή την προσπάθεια ευελπιστούν ότι το Υπουργείο Παιδείας, το ΙΕΠ, σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα υποστηρίξουν ενεργά αυτή την προσπάθεια με γνώμονα πρωτίστως το συμφέρον των μαθητών/τριών που έχουν ανάγκη από ένα καλύτερο σχολείο – ένα σχολείο που θα βελτιώνεται συνεχώς, ένα σχολείο που θα μπορούσε να γίνει φορέας βελτίωσης της κοινωνίας από κάθε άποψη.